VALORES

Os valores fundamentais veñen dados polo proxecto Educativo da Entidade

Diversión

Xusticia

Solidaridade

Desenvolvemento persoal

Responsabilidade

Todos estos valores trabállanse a través do fomento das seguintes actitudes:

 

DIVERSIÓN:

Para realizarse, para asociarse e participar na vida social e creativa da  comunidade.

 

XUSTICIA E SOLIDARIDADE

Valoración e respecto dos demáis, tendo en conta as diferencias individuais.

Valoración de todas as formas de traballo e profesión.

Amistade e fidelidade.

Conciencia e denuncia das situaciones de inxustiza existentes na sociedade.

Sensibilidade, compromiso e colaboración ante as necesidades que se descubran e ante os conflitos colectivos.

Preocupación por compartir.

 

DESENVOLVEMENTO PERSOAL

Coherencia entre o crer, pensar e actuar.

Coñecemento valoración e aceptación dun mesmo e do entorno.

Sinceridade, autenticidade, rectitude, honestidade.

Búsqueda e adhesión á verdade, sempre con respecto e comprensión.

Reflexión serena, interpretación e valoración da realidade propia e da que se vive.

Búsqueda e adhesión á verdade, sempre con respecto e comprensión.

 

RESPONSABILIDADE

Fidelidade aos compromisos.

Amor ao traballo ben feito como medio de realización persoal e de colaboración e na trasformación do mundo.

Coñecemento das motivacións para dar resposta aos seus actos.

Descubrimento do tempo libre como posibilidade de enriquecerse persoal e mutuamente.

Constancia nas tarefas encomendadas.

Recoñecemento dos propios erros.

Disposición para facer e recibir unha crítica construtiva.

Valentía para decir NON as conductas irrespetuosas e incoherentes.

Aceptación das limitacións propias e do entorno.

Creatividade.

Rechazo á manipulación.