PROCESO SELECTIVO PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 2022-2023.

EDUCADOR/A AMBIENTAL.

Requisitos esenciais:

 • Formación regrada na rama medioambiental (Bioloxía, C. Educación Ambiental, …)
 • Título OFICIAL de monitor/a de actividades de tempo libre outorgado por unha escola de tempo libre oficial (ou posibilidade de conseguilo nos dous próximos meses).
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • No ter sido contratado/a por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nas convocatorias TR352C 2018, TR352C 2019, TR352A 2020 e TR352A 2021.
 • Non ter traballado en Xaruma durante máis de tres meses dentro dos últimos doce meses ou durante os dous últimos meses.
 • Acreditación de dominio da lingua galega (CELGA 3 ou 4). Realizarase unha proba oral e escrita desta capacidade.
 • Título de Manipulador de Alimentos.
 • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.

Terase en conta:

 • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental.
 • Formación en igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Xestión da horta e os espazos verdes como vía para a integración social.
 • Execución de actividades de vida autónoma.
 • Actividade “Da horta á cociña”
 • Apoio de actividades de integración en saúde mental
 • Formación medioambiental
 • Deseño, organización, execución e avaliación de plans, programas, campañas, proxectos e actividades de animación e de educación socioambiental.

Condicións:

 • 12 meses.
 • 75% da xornada (30 horas semanais) de luns a venres e de martes a sábado (turno rotativo).
 • Pode traballarse domingos e festivos de forma puntual.
 • Salario segundo as bases dos programas de cooperación. Grupo 2.

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

Para formar parte deste proceso selectivo, entrega o teu currículum sen foto mediante este formulario de selección educador/a ambiental.

TÉCNICO/A EN INTEGRACIÓN SOCIAL.

Requisitos esenciais:

 • Ciclo Superior de Integración Social.
 • Título OFICIAL de monitor/a de actividades de tempo libre outorgado por unha escola de tempo libre oficial.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • No ter sido contratado/a por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nas convocatorias TR352C 2018, TR352C 2019, TR352A 2020 e TR352A 2021.
 • Non ter traballado en Xaruma durante máis de tres meses dentro dos últimos doce meses ou durante os dous últimos meses.
 • Acreditación de dominio da lingua galega (CELGA 3 ou 4). Realizarase unha proba oral e escrita desta capacidade.
 • Título de Manipulador de Alimentos
 • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.

Terase en conta:

 • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental.
 • Formación en igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Atención básica individualizada.
 • Deseño e execución de actividades de vida autónoma.
 • Xestión de emprego con apoio.
 • Levar a cabo respiros familiares e acompañamentos.
 • Programación de actividades de integración en saúde mental.
 • Sementando Saúde: actividades para menores de 30 anos en saúde mental.
 • Formación social.
 • Deseño, elaboración e posta en práctica de programas, proxectos.
 • Realización das memorias.

Condicións:

 • 12 meses.
 • 75% da xornada (30 horas semanais). De luns a venres e de martes a sábado (turno rotativo).
 • Pode traballarse domingos e festivos de forma puntual.
 • Salario segundo as bases dos programas de cooperación. Grupo 3.

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

Para formar parte deste proceso selectivo, entrega o teu currículum sen foto mediante este formulario de selección t. integración social.

ADMINISTRATIVO/A.

Requisitos esenciais:

 • Grao medio na rama da administración.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • No ter sido contratado/a por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nas convocatorias TR352C 2018, TR352C 2019, TR352A 2020 e TR352A 2021.
 • Non ter traballado en Xaruma durante máis de tres meses dentro dos últimos doce meses ou durante os dous últimos meses.
 • Acreditación de dominio da lingua galega (CELGA 3 ou 4). Realizarase unha proba oral e escrita desta capacidade.
 • Coñecementos altos informáticos de ofimática e internet.

Terase en conta:

 • Posesión de título de monitor/a ou director/a de actividades de tempo libre.
 • Coñecementos en wordpress.
 • Coñecemento ou experiencia no mundo asociativo.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental e igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e ordenada, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Atención telefónica.
 • Xestión de facturas e nóminas.
 • Arquivo e rexistro.
 • Actualización páxina web (wordpress) e redes sociais.
 • Realización de xustificacións económicas.
 • Promoción dos servizos de tempo libre educativo e sociocultural da empresa/entidade.
 • Tarefas administrativas e de xestión para dar cobertura ao deseño e organización dos proxectos.  

Condicións:

 • 12 meses.
 • 50% da xornada (20 horas semanais). Horario preferente de mañá, mais incluirá unha tarde á semana.
 • De forma puntual, poderase traballar fóra de horario por realización de eventos da entidade.
 • Salario segundo as bases dos programas de cooperación. Grupo 5.

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático (textos, cálculo…) e a competencia lingüística en galego (redacción e expresión).

Para formar parte deste proceso selectivo, entrega o teu currículum sen foto mediante este formulario de selección administrativo/a.

Enviar currículum SEN FOTO mediante os formularios enlazados.

ATA O 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Non terán sido en conta currículums con foto nin aqueles que non reúnan os requisitos mínimos esixidos.

PROCESO SELECTIVO OUTONO 22

AUXILIAR DE MANTEMENTO

Requisitos:

 • Graduado escolar
 • Certificado de discapacidade maior ao 33%.
 • Formación e/ou coñecementos sobre limpeza de instalacións.
 • Formación e/ou coñecementos sobre mantemento de instalacións.
 • No ter sido contratado/a por Xaruma durante máis de 16 meses nos últimos 24 meses.
 • Situación de desemprego, con tarxeta de demantante de emprego.
 • Empadronamento en Vigo anterior ao 1 de xaneiro de 2021.

Condicións:

 • Contrato inicial de 6 meses. Posibilidade de prórroga segundo proxectos e obxectivos conseguidos.
 • 4 horas á semana.
 • Horario: venres e sábados de 19.30 a 21.30h.
 • Salario bruto mes: 125,30 €
 • Inicio en novembro de 2022

Terase en conta:

 • Coñecementos de horta e xardinaría.
 • Buscamos unha persoa comprometida, responsable, con iniciativa e actitude positiva e boa adaptación aos cambios.
 • Dispoñibilidade e interese en formación contínua.

Funcións principais:

 • Limpeza de instalacións
 • Pequenos arranxos na instalación.
 • Tarefas xerais de mantemento.

Enviar currículum SEN FOTO a xarumaorg@gmail.com.
ATA O 7 DE NOVEMBRO DE 2022

PROCESO SELECTIVO VERÁN 22

1. PSICÓLOGO/A. CÓDIGO PSICO15.

Requisitos:

 • Título universitario de Psicoloxía.
 • Título de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre (expedido por unha escola de tempo libre oficial).
 • No ter sido contratado/a por Xaruma durante máis de 16 meses nos últimos 24 meses.
 • CELGA 4. Fluidez falando e escribindo en galego.
 • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.
 • Coñecementos sobre gravación e edición de podcasts.
 • Formación e/ou coñecementos sobre saúde mental.

Terase en conta:

 • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
 • Formación en igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Execución do proxecto “Podcasts para a saúde mental”. Execución preferente de mañá con posibilidade dalgunha tarde.
 • Tarefas administrativas derivadas do posto.

Condicións:

 • 2,9 meses (87 días).
 • 25 horas semanais.
 • 945 €/brutos (pagas incluídas)
 • Inicio: primeira semana outubro 2022

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

2. EDUCADOR/A SOCIAL. CÓDIGO EDUSO15.

Requisitos:

 • Formación universitaria en Educación Social.
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre (expedido por unha escola de tempo libre oficial).
 • CELGA 4. Fluidez falando e escribindo en galego.
 • No ter sido contratado/a por Xaruma durante máis de 15 meses nos últimos 24 meses.
 • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.
 • Coñecementos sobre gravación e edición de podcasts.
 • Formación e/ou coñecementos sobre saúde mental.

Terase en conta:

 • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
 • Formación en igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Execución do proxecto “Podcasts para a saúde mental”. (19 horas semanais durante 2,9 meses). Execución preferente de mañá con posibilidade dalgunha tarde.
 • Execución de proxecto “Roteiros Prelaborais 2022” (21 horas semanais durante 1,5 meses) Execución de mañá e tarde.
 • Tarefas administrativas derivadas do posto.

Condicións:

 • 2,9 meses, 87 días (ver xornadas).
 • Xornadas:
  • 1,5 meses: xornada completa dividida entre os proxectos.
  • 1,4 meses: 19 horas semanais.
 • Salario xornada completa: 1512 €/mes brutos. Pagas incluídas.
 • Inicio: primeira semana outubro 2022

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

Enviar currículum SEN FOTO a xarumaorg@gmail.com indicando o código da que oferta á que se opta.

ATA O 10 DE SETEMBRO DE 2022

Absterse persoas que non cumpran os requisitos.


3. EDUCADOR/A SOCIAL. CÓDIGO EDUSO4

Requisitos:

 • Diplomatura ou grao en educación social.
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre
 • CELGA 4 e fluidez falando e escribindo en galego.
 • Formación e/ou experiencia en saúde mental.
 • Bo manexo dixital. Control do paquete office.
 • Coñecemento e/ou experiencia na xestión de voluntariado.
 • Estar en situación de desemprego.
 • Non ter sido contratado pola entidade nos últimos 24 meses

Terase en conta:

 • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
 • Coñecementos en wordpress e plataforma moodle.
 • Coñecemento ou experiencia no mundo asociativo.
 • Coñecementos medioambientais.
 • Experiencia docente ou titulación docente.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e ordenada, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Realización de actividades cognitivas, psicomotrices, medioambientais e de fomento da autonomía e independencia con persoas do ámbito da saúde mental.
 • Seguimentos individualizados das persoas usuarias e as súas familias. Acompañamentos.
 • Xestión e execución do proxecto Fiares.
 • Realización de saídas e excursións.
 • Xestión do voluntariado da entidade.
 • Tarefas de docencia no sector da educación non formal.
 • Deseño e execución de actividades de dinamización comunitaria.
 • Elaboración e xustificación de proxectos sociais.
 • Tarefas administrativas derivadas do posto.  

Condicións:

 • Contrato de substitución de persoa traballadora.
 • Xornada completa de martes a sábado.
 • Salario bruto: 1.512 €/mes (pagas incluídas)
 • Duración aproximada: 4-5 meses.
 • Inicio: setembro 2022

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

Para formar parte do proceso selectivo, presentar currículum SEN FOTO a xarumaorg@gmail.com.
PRAZO: 20 de agosto de 2022.


PROCESO SELECTIVO MARZO 2022

EMPREGADO/A ADMINISTRATIVO/A E DE SERVIZOS XERAIS

Requisitos:

 • Grao superior na rama da administración.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • Estar empadroado/a no Concello de Vigo con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021.
 • CELGA IV
 • Coñecementos informáticos altos de ofimática e internet.
 • Non ter sido contratado pola entidade nos últimos 24 meses.

Terase en conta:

 • Posesión de título de monitor/a ou director/a de actividades de tempo libre.
 • Coñecementos en wordpress.
 • Coñecemento ou experiencia no mundo asociativo.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental e igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e ordenada, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Atención telefónica.
 • Xestión de facturas e nóminas.
 • Arquivo e rexistro.
 • Actualización páxina web (wordpress).
 • Realización de xustificacións económicas.
 • Promoción dos servizos de tempo libre educativo e sociocultural da empresa/entidade.
 • Tarefas administrativas e de xestión para dar cobertura ao deseño e organización dos proxectos.  

Condicións:

 • Contrato do 29 de marzo ao 29 de xullo.
 • Xornada parcial de 22 horas semanais.
 • Salario bruto: 750,75 €/mes

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático (textos, cálculo…) e a competencia lingüística en galego (redacción).

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MEDIOAMBIENTE

 • Formación académica na rama medioambiental.
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre (expedido por unha escola de tempo libre oficial).
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • Estar empadroado/a no Concello de Vigo con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021.
 • CELGA IV.
 • Título de Manipulador de Alimentos.
 • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.
 • Non ter sido contratado pola entidade nos últimos 24 meses.

Terase en conta:

 • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental.
 • Formación en igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Xestión da horta e os espazos verdes como vía para a integración social.
 • Execución de actividades de vida autónoma e de nutrición e autonomía.
 • Apoio de actividades de integración en saúde mental.
 • Execución de actividades de dinamización comunitaria xunto con outras entidades.
 • Formación medioambiental.
 • Deseño, organización, execución e avaliación de plans, programas, campañas, proxectos e actividades de animación e de educación socioambiental.
 • Actividades administrativas derivadas do posto.

Condicións:

 • Contrato do 29 de marzo ao 29 de xullo.
 • Xornada completa de 40 horas semanais de martes a sábado.
 • Salario bruto: 1.463 €/mes

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

Para formar parte do proceso selectivo, presentar currículum SEN FOTO a xarumaorg@gmail.com.
PRAZO: 24 de marzo de 2022.

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá

PROCESO DE SELECCIÓN VERÁN 2021

1 Educador/a Social. Funcións:

 • Actividades de vida autónoma.
 • Actividades da veciñanza e participación.
 • Actividades de voluntariado.
 • Impartición de formación no eido social.

Requisitos:

 • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
 • Inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
 • Posuír o perfil para o posto solicitado.
 • Celga 4.
 • Titulación de educador/a social.

Condicións:

 • Xornada completa (40 horas semanais).
 • 3 meses (maio a xullo).
 • Salario segundo convenio da Asociación Xaruma.

Enviar currículum sen foto, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com

límite 20 de abril de 2021

1 Peón/oa xardinaría. Funcións:

 • Rehabilitación de zonas verdes.
 • Mellora e arranxo das zonas verdes.

Requisitos:

 • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
 • Inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
 • Posuír o perfil para o posto solicitado.
 • Coñecementos nas funcións a desempeñar.
 • Discapacidade igual ou maior ao 33%.

Condicións:

 • 14 horas semanais.
 • 3 meses (maio a xullo).
 • Salario segundo convenio da Asociación Xaruma.

Enviar currículum sen foto, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com

LÍMITE 20 DE ABRIL DE 2021

1 Servicios xerais. Funcións:

 • Limpeza e desinfección de instalacións.
 • Control acceso. Control protocolo hixene e desinfección.
 • Apoio actividades de vida autónoma.

Requisitos:

 • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
 • Inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
 • Posuír o perfil para o posto solicitado.

Condicións:

 • 14 horas semanais.
 • 3 meses (maio a xullo).
 • Salario segundo convenio da Asociación Xaruma.

Enviar currículum sen foto, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com

límite 26 de abril de 2021

1 Auxilar de mantemento. Funcións:

 • Rehabilitación e mantemento de zonas verdes.
 • Mellora e arranxo nas instalacións para o desenvolvemento das actividades.
 • Apoio no protocolo de hixene e desinfección.

Requisitos:

 • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
 • Inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
 • Posuír o perfil para o posto solicitado.
 • Coñecementos nas actividades a desempeñar.
 • Discapacidade igual ou maior do 33%.

Condicións:

 • 4 horas semanais.
 • 3 meses (maio a xullo).
 • Salario segundo convenio da Asociación Xaruma.

Enviar currículum sen foto, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com

LÍMITE 26 DE ABRIL DE 2021

1 Monitor/a de actividades de tempo libre. Funcións:

 • Impartición de formación no eido social.
 • Apoio nas actividades de vida autónoma.

Requisitos:

 • Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
 • Inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
 • Posuír o perfil para o posto solicitado.
 • Celga 4.
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre.

Condicións:

 • 50% da xornada (20 horas semanais).
 • 3 meses (maio a xullo).
 • Salario segundo convenio da Asociación Xaruma.

Enviar currículum sen foto, volante de empadroamento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com

límite 20 de abril de 2021

Absterse as persoas que non cumpran os requisitos.

Contratación vinculada á subvención de Fomento do Emprego en entidades sen ánimo de lucro 2021.

Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é Anexo-VII-imaxe-coletilla-1.png

PROCESOS SELECTIVOS FÓRA DE PRAZO

PROCESO DE SELECCIÓN PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 2020/2021

EDUCADOR/A AMBIENTAL. Requisitos:

 • Formación universitaria (enxeñeiría ou licenciatura) na rama medioambiental (Bioloxía, CC. Ambientais…)
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • No ter sido contratado/a por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nos anos 2018 e 2019.
 • CELGA IV
 • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.

Terase en conta:

 • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental.
 • Formación en igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Xestión da horta e os espazos verdes como vía para a integración social.
 • Execución de actividades de vida autónoma.
 • Actividade “Da horta á cociña”
 • Apoio de actividades de integración en saúde mental
 • Formación medioambiental
 • Deseñar, organizar, executar e avaliar plans, programas, campañas, proxectos e actividades de animación e de educación socioambiental.

Condicións:

 • 12 meses.
 • 75% da xornada (30 horas semanais).
 • Salario segundo as bases dos programas de cooperación

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

EDUCADOR/A SOCIAL. Requisitos:

 • Formación universitaria en Educación Social.
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • No ter sido contratado/a por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nos anos 2018 e 2019.
 • CELGA IV
 • Coñecementos básicos informáticos de ofimática e internet.

Terase en conta:

 • Posesión de título de director/a de actividades de tempo libre.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental.
 • Formación en igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e creativa, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Atención básica individualizada.
 • Deseño e execución de actividades de vida autónoma.
 • Levar a cabo respiros familiares e acompañamentos.
 • Programación de actividades de integración en saúde mental.
 • Formación social
 • Deseño, elaboración e posta en práctica de programas, proxectos.
 • Realización das memorias.

Condicións:

 • 12 meses.
 • 75% da xornada (30 horas semanais).
 • Salario segundo as bases dos programas de cooperación

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático, a competencia lingüística en galego, ademais da creatividade sobre o proxecto.

ADMINISTRATIVO/A. Requisitos:

 • Grao superior na rama da administración.
 • Atoparse en situación de desemprego e como demandante de emprego (non vale mellora do emprego).
 • No ter sido contratado/a por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nos anos 2018 e 2019.
 • CELGA IV
 • Coñecementos altos informáticos de ofimática e internet.

Terase en conta:

 • Posesión de título de monitor/a ou director/a de actividades de tempo libre.
 • Coñecementos en wordpress.
 • Formación e/ou coñecementos en saúde mental e igualdade.
 • Buscamos unha persoa comprometida, con iniciativa e ordenada, con actitude positiva e boa adaptación aos cambios.

Funcións principais:

 • Atención telefónica.
 • Xestión de facturas e nóminas.
 • Arquivo e rexistro.
 • Actualización páxina web (wordpress)
 • Promoción dos servizos de tempo libre educativo e sociocultural da empresa/entidade,
 • Tarefas administrativas e de xestión para dar cobertura ao deseño e organización dos proxectos.  

Condicións:

 • 12 meses.
 • 50% da xornada (20 horas semanais).
 • Salario segundo as bases dos programas de cooperación

Entrevista:

 • PRIMEIRA FASE: entrevista persoal.
 • SEGUNDA FASE: proba escrita, onde se avaliará o desenvolvemento informático (textos, cálculo…) e a competencia lingüística en galego (redacción).

Enviar currículum SEN FOTO e carta de motivación a xarumaorg@gmail.com.

ATA O 24 DE DECEMBRO DE 2020SELECCIÓN EN XUÑO

1 educador/a. Funcións:

 • Actividades de vida autónoma.
 • Actividades de veciñanza e participación.
 • Actividades de voluntariado.
 • Tarefas administrativas derivadas do posto.

Requisitos:

 1. Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
 2. Estar inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
 3. Titulación no eido do social

Enviar currículum sen foto, volante de empadoramento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com. 

Límite: 24 de XUÑO de 2020. 

1 docente e monitor/a de actividades de tempo libre. Funcións:

 • Docencia en curso de limpeza.
 • Dinamización de grupos infantís en actividades de conciliación.
 • Apoio actividades de vida autónoma

Requisitos:

 1. Titulación no eido do social ou da educación
 2. Experiencia docente.
 3. Título de monitor/a de actividades de tempo libre impartido polas escolas de tempo libre.
 4. Experiencia como monitor/a de actividades de tempo libre
 5. Persoa con iniciativa e arranque.
 6. Disposición para adaptarse aos cambios.
 7. Creatividade e optimismo.

A contratación virá definida pola confirmación das actividades.

Enviar currículum sen foto a xarumaorg@gmail.com, indicando o código “DMTL”. 

Límite: 24 de XUÑO de 2020. 

2 POSTOS LABORAIS. SELECCIÓN EN ABRIL

Auxiliar de mantemento. Funcións:

 • Rehabilitación e mantemento de zonas verdes.
 • Mellora e arranxo locais para o desenvolvemento das actividades.
 • Apoio no protocolo de hixiene e desinfección.
 • Apoio actividades formativas

Requisitos:

 1. Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
 2. Estar inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
 3. Coñecementos nas funcións a desempeñar.
 4. Discapacidade igual ou maior ao 33%

Auxiliar de servizos xerais. Funcións:

 • Limpeza e desinfección instalacións.
 • Control acceso. Control protocolo hixiene e desinfección.
 • Apoio actividades de vida autónoma.

Requisitos:

 1. Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
 2. Estar inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
 3. Coñecementos nas funcións a desempeñar.
 4. Discapacidade igual ou maior ao 33%

Enviar currículum sen foto, volante de empadoramento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com. 

Límite: 24 de abril de 2020. 

A entrevista realizarase por videoconferencia e/ou chamada telefónica.


Absterse as persoas que non cumpran os requisitos. 

Contratación vinculada á subvención de Fomento do Emprego para entidades sociais do Concello de Vigo.

As persoas solicitantes aceptan a utilización dos seus datos persoais pola Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos do Concello de Vigo, exclusivamente para os fins que se definen nas bases de convocatoria da Subvención para o Fomento do Emprego de Entidades sen ánimo de lucro, publicado no BOP do 18 de febreiro de 2020, cumprindo cos requisitos establecidos no RD 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento da Lei 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.


PROCESOS DE SELECCIÓN 2019 (fóra de prazo)

DECEMBRO 2019: PROCESO SELECTIVO. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

Admitiranse currículos ata o 26 de decembro ás 11.00h.

Requisitos xerais:

1. Estar desempregadas e inscritas como demandantes de emprego en Galicia, así como dispoñibles para o emprego.

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nos anos 2017 e 2018.

3. Non ter traballado para a entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

Ademáis, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

1 PROFESIONAL DO TRABALLO E DA EDUCACIÓN SOCIAL (cód. 2824)

 • Educador/a social.
 • Titulación impartida polas escolas de tempo libre: director/a de actividades de tempo libre (preferente). De non ter a ninguén con este perfil, entrevistaríamos a persoas co título de monitor/a dispostas a realizar o de director/a durante o ano en curso.
 • CELGA IV

Principais funcións:

 1. Actividades de vida autónoma
 2. Respiros familiares e acompañamentos
 3. Apoio na inserción laboral
 4. Actividades abertas e de participación.

Contratación de 12 meses a 20 horas semanais.

1 PROFESIONAL DA EDUCACIÓN AMBIENTAL (cód. 2326)

 • Titulación superior da rama ambiental (bioloxía, CC. Ambientais…)
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre (impartido polas Escolas de Tempo Libre).
 • CELGA IV

Principais funcións:

 1. Actividades de vida autónoma
 2. Xestión de hortas ecolóxicas e actividades derivadas dela.
 3. Xestión e rehabilitación de espazos ambientais como actividade integradora.
 4. Actividade de cociña a través da horta.
 5. Accións formativas

Contratación de 12 meses a 30 horas semanais.

Inicio das contratacións: 30 de decembro

Entregar currículo sen foto, copia do DNI e certificado negativo de delitos penais a xarumaorg@gmail.com. O prazo pecharase o 26 de decembro ás 11.00.

Non se terán en conta as candidaturas que non teñan toda a documentación, as realizadas por outra vía que non é a marcada (para esta oferta, tan só enviar por correo electrónico)  ou as realizadas fóra de prazo.

XUÑO 2019: Descarga a oferta de emprego de educador/a social. Límite de envío de currículums: 11 de xuño de 2019.

As persoas candidatas deben enviar:

 • Currículum sen foto.
 • Volante ou certificado de empadronamento no Concello de Vigo.
 • Tarxeta de demandante de emprego.
 • Copia do título de educación social.
 • Acreditación da formación e/ou experiencia en saúde mental.

ABRIL 2019: descarga a oferta de emprego.

Recorda enviar o teu currículo SEN FOTO.

Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é cartel-con-coletilla-debajo-2019-1-1024x823.jpg

As persoas solicitantes aceptan a utilización dos seus datos persoais pola Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos do Concello de Vigo, exclusivamente para os fins que se definen nas bases de convocatoria da Subvención para o Fomento do Emprego de Entidades sen ánimo de lucro, publicado no BOP do 5 de abril de 2016, cumprindo cos requisitos establecidos no RD 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento da Lei 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.