En Asoc. Xaruma seguimos traballando para cada ano ofertar algo máis, por iso aquí tes un pequeno resumo da nosa programación anual para o 2021.

PROXECTOS

O proxecto NaturalMENTE ten unha doble misión:

Por un lado, pretende atender as demandas de usuarios e usuarias, promovendo a integración e o desenvolvemento integral das persoas con trastornos mentais na sociedade, aportando as habilidades necesarias para poder levar a cabo unha vida máis autónoma de cara a súa vida en comunidade, tanto para as persoas que directamente teñen enfermidade mental, como para as súa familia máis cercana, que na maioría dos casos exercen de familia coidadora. Ademais, tamén contempla a esfera medioambiental a través de actividades relacionadas co medio, como o mantemento e posta en marcha dunha horta e dun viveiro.

Por outro lado, tamén pretende mellorar a empregabilidade e a inserción profesional de persoas non ocupadas con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos. Este obxectivo conséguese mediante a colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia cofinanciada polo Fondo Social Europeo a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, dirixido a mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na Comunidade autónoma de Galicia. Espérase mellorar as competencias profesionais de persoas xoves e/ou que acceden ao seu primeiro emprego, aportar experiencia laboral para a permanencia no mercado de traballo e crear profesionais sociais.

O obxetivo xeral do proxecto é potenciar a autonomía e favorecer hábitos prelaborais para a integración na comunidade de persoas con discapacidade a través de actividades rehabilitadoras e medioambientais de interese social, promovendo ao mesmo tempo a participación cidadá  e unha formación medioambiental e social que sensibilice para o encontro social e a promoción da saúde.

Os resultados esperados son os seguintes:

1. As persoas con enfermidade mental ven aumentadas as súas habilidades e capacidades para levar unha vida autónoma.

2. A cidadanía entende a importancia do medioambiente na mellor saúde mental da sociedade.

3. As persoas con enfermidade mental son capaces de levar a cabo unha horta ecolóxica.

4. As persoas con enfermidade mental aumentan as súas habilidades sociais  e o seu ocio de cara á vida en sociedade.

5. Cativos e cativas entenden a importancia do coidado medioambiental.

6. A sociedade participa nas actividades formativas e de animación propostas.

FIARES. PROXECTO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR NO EIDO DA SAÚDE MENTAL

A raíz da pandemia estendida neste 2020, tanto a saúde física como a saúde mental, cobraron especial relevancia e víronse notoriamente afectadas. Por este motivo, xorde FIARES, un proxecto pensado na intervención familiar no eido da saúde mental. Creado con moita ilusión e cariño por parte das traballadoras de Xaruma e posible grazas ao cofinanciamento da Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, pretende ofrecer apoio emocional ás persoas con trastorno mental pero tamén ás familias, incidindo na xestión emocional e no seu autocoidado e dotando de ferramentas necesarias para un maior benestar tras o impacto da COVID-19. Nesta ocasión, as persoas coidadoras son as protagonistas. De tal xeito, creáronse diversos espazos para traballar estes aspectos:

  • Espazo Nós Mesmas: dedicado á reflexión e á atención integral como persoas pero, principalmente, como mulleres. A idea de este espazo é crear un clima de confianza onde todas as participantes teñan cabida e voz para expresar os seus sentires e onde desenvolvan a súa construción como persoa e esencialmente como muller, difuminando a visión única de “coidadora de” ou de “familiar de”. Trátase de facer exercicios persoais para o autocoñecemento e os autocoidados, incrementando deste xeito a autoestima e o autoconcepto.
  • Espazo Adestra a túa Mente: baixo diversas dinámicas, actividades ou xogos, pretendemos realizar un adestramento cerebral e estimular o funcionamento cognitivo das participantes. Mellórase desta maneira o rendemento e a eficacia no funcionamento das capacidades cognitivas e, por conseguinte, reforzase a autonomía na realización das rutinas cotiás.
  • Espazo Novas Tecnoloxías: espazo creado para traballar e potenciar as destrezas e habilidades relacionadas coas novas tecnoloxías. O coñecemento de diferentes ferramentas e recursos das Tecnoloxías da Información e da Comunicación é esencial para os tempos que corren e para a situación actual na que vivimos. Abordaranse diferentes aplicacións de mensaxaría instantánea e de chat de vídeo e faranse formacións tecnolóxicas enfocadas a soster este eventual illamento, centradas principalmente na comunicación e no entretemento.
  • Atencións individualizadas e acompañamentos: a través de reunións individuais, servizo de paseos de acompañamentos e seguimento telefónico, darase unha atención máis individualizada e próxima.
  • Teleasistencia. Traballando dende a casa: elaboración de materiais variados pensados en traballar a atención, a memoria, a percepción, a linguaxe, as funcións executivas ou funcións visoespaciais, entre outras. Actividades pensadas para facer unha por día, creando rutina de traballo cognitivo. Tamén se recibirán teleactividades virtuais fomentando a aprendizaxe tecnolóxica.

Roteiros Prelaborais 2021. Formación para a incorporación social.

O obxectivo princiapl é potenciar a autonomía e favorecer hábitos prelaborais para a incorporación social de persoas con trastornos mentais, reducindo o impacto da COVID na saúde mental. Para elo, levaremos a cabo diferentes grupos de actividades:

Obradoiro en habilidades sociais

Adquisición das habilidades sociais necesarias para a incorporación social e a vida en comunidade. Realizaranse tendo en conta as vivencias persoais de cada persoa, entendendo en todo momento que to.

Formación transversal en igualdade

Necesidade de romper cos mitos que envolven o patriarcado e vivir en harmonía. Non hai incorporación social real se non se trata con perspectiva de xénero.

Que pasa no mundo?

Resaltar a misión de eliminar esa incertidume que provoca a situación mundial actual. Para elo, esta actividade pretende enfocar a situación actual e o resto de cousas que acontecen, ensinando a realizar unha búsqueda libre da información e aprender os diferentes lugares onde se poden informar sobre diferentes temas. Queremos que a incorporación social sexa libre e non manipulada.

Obradoiro para o emprego

Para aquelas persoas que queiran reinsertarse no mundo laboral, realizaremos formacións específicas en limpeza, agricultura e xardinaría.