A xustiza social existirá cando exista unha igualdade efectiva entre mulleres e homes, tanto no ámbito público como privado, pero para elo, necesítase dunha coeducación máis real en todas as etapas da vida das persoas.

As desigualdades de xénero están directamente relacionadas coa pobreza das mulleres e o seu acceso ao poder. Ser muller inflúe nos elementos que inciden na situación de pobreza ou exclusión social, sumando a maiores, factores de dobre discriminación como “ser muller con discapacidade”.

En Galicia ao redor do 24% das mulleres atópanse en exclusión social. Por iso cómpre desenvolver políticas e medidas que preveñan e erradiquen a desigualdade de xénero.

“Imaxe da exposición Universos, unha viaxe pola saúde mental”

A vía máis eficaz é a educación en igualdade, pero entendendo que todas as partes da sociedade somos importantes neste cambio. Non se pode traballar a igualdade tan só nas escolas, senón que hai que traballalo máis alá da educación formal. Por iso dende Xaruma:

  • Creamos un grupo de mulleres con reunións mensuais.
  • Existe unha formación en igualdade.
  • Danse a coñecer os dereitos das persoas traballadoras.
  • Utilizamos unha linguaxe non sexista.
  • Difundimos unha imaxe non sexista.

“A igualdade de xénero ten que ser unha realidade vivida”

Michelle Bachelet