Asociación de iniciativa social

Xaruma vén de aruma, arume… Significa aroma, cheiro de fragancia, bo olor, algo que queda… Cunhas gotiñas, arrecende. 

Queremos ser coma un novo Xaruma na educación integral do individuo, entendéndoo como ser social e pretendendo que a persoa tome conciencia da súa capacidade para formar e formarse a través da animación. 

Saúde Mental e Comunidade

Entidade sen ánimo de lucro, aconfesional que se constitúe como unha entidade aberta á sociedade e como medio de intervención social . Levamos a cabo un proxecto de fomenta da saúde mediante a formación para diferentes idades e de integración e promoción da saúde emocional e mental para persoas con trastornos mentais e as súas familias.

Xaruma Vigo. Xaruma Melide. Xaruma Santiago.

As áreas de traballo da Asociación Xaruma son:

DATOS ENTIDADE: 

Constitúese ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e normas complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar.

CIF: G-27746486

Nº REXISTRO:

  • ENTIDADES XUNTA: SC 2010/014425-1.
  • ENTIDADE VOLUNTARIADO Consellería de Política Social nº O-646
  • ENTIDADES PRESTADORAS SERVIZOS SOCIAIS: E-5490
  • ENTIDADES DO CONCELLO DE VIGO: 01129-11
CATEGORÍA INICIATIVA SOCIAL SUBCATEGORÍA ASOCIACIÓN
ÁMBITO XEOGRÁFICO AUTONOMICO  
ÁREAS DE ACTUACIÓN COMUNIDADE e DISCAPACIDADE. IGUALDADE

Asociación Xaruma dispón dun sistema de xestión da calidade certificado conforme a norma ISO 9001 por EQA co alcance:

  • Actividades dirixidas á integración social de persoas con discapacidade no ámbito da saúde mental.
  • Deseño e impartición de accións formativas non regradas para a integración social e laboral de persoas con discapacidade.
  • A promoción de actividades de participación cidadá mediante a animación sociocultural e o voluntariado.


As nosas instalacións: espazo, amplitude e ventilación.