PROCESO DE SELECCIÓN OUTONO 2020

Abrimos proceso selectivo para finais de ano que cumpra cos seguintes requisitos:

COÑECEMENTOS/FORMACIÓN
Formación no ámbito da educación no tempo libre (curso de monitor/a e/ou director/a de actividades de tempo libre).
Coñecementos ou formación no ámbito da saúde mental e da intervención comunitaria.
Nivel alto en informática e ofimática.
CELGA IV
Valorable formación universitaria na área do social.
CUALIDADES E APTITUDES
Empatía e compromiso.
Fácil adaptación aos cambios.
Actitude positiva e motivadora.
Iniciativa
FUNCIÓNS PRINCIPAIS
Deseñar, organizar, executar e avaliar proxectos
Solicitar e xustificar subvencións
Levar a cabo tarefas administrativas de rexistro e contabilidade
Apoio actividades da entidade

Enviar currículum SEN FOTO e carta de motivación xustificando o desenvolvemento das catro funcións principais solicitadas a xarumaorg@gmail.com.


SELECCIÓN EN XUÑO

1 educador/a. Funcións:

 • Actividades de vida autónoma.
 • Actividades de veciñanza e participación.
 • Actividades de voluntariado.
 • Tarefas administrativas derivadas do posto.

Requisitos:

 1. Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
 2. Estar inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
 3. Titulación no eido do social

Enviar currículum sen foto, volante de empadoramento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com. 

Límite: 24 de XUÑO de 2020. 

1 docente e monitor/a de actividades de tempo libre. Funcións:

 • Docencia en curso de limpeza.
 • Dinamización de grupos infantís en actividades de conciliación.
 • Apoio actividades de vida autónoma

Requisitos:

 1. Titulación no eido do social ou da educación
 2. Experiencia docente.
 3. Título de monitor/a de actividades de tempo libre impartido polas escolas de tempo libre.
 4. Experiencia como monitor/a de actividades de tempo libre
 5. Persoa con iniciativa e arranque.
 6. Disposición para adaptarse aos cambios.
 7. Creatividade e optimismo.

A contratación virá definida pola confirmación das actividades.

Enviar currículum sen foto a xarumaorg@gmail.com, indicando o código “DMTL”. 

Límite: 24 de XUÑO de 2020. 

2 POSTOS LABORAIS. SELECCIÓN EN ABRIL

Auxiliar de mantemento. Funcións:

 • Rehabilitación e mantemento de zonas verdes.
 • Mellora e arranxo locais para o desenvolvemento das actividades.
 • Apoio no protocolo de hixiene e desinfección.
 • Apoio actividades formativas

Requisitos:

 1. Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
 2. Estar inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
 3. Coñecementos nas funcións a desempeñar.
 4. Discapacidade igual ou maior ao 33%

Auxiliar de servizos xerais. Funcións:

 • Limpeza e desinfección instalacións.
 • Control acceso. Control protocolo hixiene e desinfección.
 • Apoio actividades de vida autónoma.

Requisitos:

 1. Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
 2. Estar inscrito/a como demandantes de emprego no SPEG.
 3. Coñecementos nas funcións a desempeñar.
 4. Discapacidade igual ou maior ao 33%

Enviar currículum sen foto, volante de empadoramento e copia da alta como demandante de emprego a xarumaorg@gmail.com. 

Límite: 24 de abril de 2020. 

A entrevista realizarase por videoconferencia e/ou chamada telefónica.


Absterse as persoas que non cumpran os requisitos. 

Contratación vinculada á subvención de Fomento do Emprego para entidades sociais do Concello de Vigo.

As persoas solicitantes aceptan a utilización dos seus datos persoais pola Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos do Concello de Vigo, exclusivamente para os fins que se definen nas bases de convocatoria da Subvención para o Fomento do Emprego de Entidades sen ánimo de lucro, publicado no BOP do 18 de febreiro de 2020, cumprindo cos requisitos establecidos no RD 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento da Lei 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.


AUTOCANDIDATURAS

Eres unha persoa con iniciativa, creatividade e dinamismo? Gustaríache traballar no eido da iniciativa social? Tes ou estarías disposta/o a adquirir coñecementos no eido da Saúde Mental ou Educación Ambiental? Preséntanos a túa candidatura e pasarás a formar parte da nosa base de datos. De que serve? Teremos en conta o teu perfil para futuros procesos de selección e avisarémosche cando abramos novos procesos. Simplemente, enche este formulario e non deixes de visitar os nosos cursos.

Tan só admitimos currículos de autocandidaturas por esta vía.

PROCESOS DE SELECCIÓN 2019 (fóra de prazo)

DECEMBRO 2019: PROCESO SELECTIVO. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

Admitiranse currículos ata o 26 de decembro ás 11.00h.

Requisitos xerais:

1. Estar desempregadas e inscritas como demandantes de emprego en Galicia, así como dispoñibles para o emprego.

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nos anos 2017 e 2018.

3. Non ter traballado para a entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

Ademáis, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

1 PROFESIONAL DO TRABALLO E DA EDUCACIÓN SOCIAL (cód. 2824)

 • Educador/a social.
 • Titulación impartida polas escolas de tempo libre: director/a de actividades de tempo libre (preferente). De non ter a ninguén con este perfil, entrevistaríamos a persoas co título de monitor/a dispostas a realizar o de director/a durante o ano en curso.
 • CELGA IV

Principais funcións:

 1. Actividades de vida autónoma
 2. Respiros familiares e acompañamentos
 3. Apoio na inserción laboral
 4. Actividades abertas e de participación.

Contratación de 12 meses a 20 horas semanais.

1 PROFESIONAL DA EDUCACIÓN AMBIENTAL (cód. 2326)

 • Titulación superior da rama ambiental (bioloxía, CC. Ambientais…)
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre (impartido polas Escolas de Tempo Libre).
 • CELGA IV

Principais funcións:

 1. Actividades de vida autónoma
 2. Xestión de hortas ecolóxicas e actividades derivadas dela.
 3. Xestión e rehabilitación de espazos ambientais como actividade integradora.
 4. Actividade de cociña a través da horta.
 5. Accións formativas

Contratación de 12 meses a 30 horas semanais.

Inicio das contratacións: 30 de decembro

Entregar currículo sen foto, copia do DNI e certificado negativo de delitos penais a xarumaorg@gmail.com. O prazo pecharase o 26 de decembro ás 11.00.

Non se terán en conta as candidaturas que non teñan toda a documentación, as realizadas por outra vía que non é a marcada (para esta oferta, tan só enviar por correo electrónico)  ou as realizadas fóra de prazo.

XUÑO 2019: Descarga a oferta de emprego de educador/a social. Límite de envío de currículums: 11 de xuño de 2019.

As persoas candidatas deben enviar:

 • Currículum sen foto.
 • Volante ou certificado de empadronamento no Concello de Vigo.
 • Tarxeta de demandante de emprego.
 • Copia do título de educación social.
 • Acreditación da formación e/ou experiencia en saúde mental.

ABRIL 2019: descarga a oferta de emprego.

Recorda enviar o teu currículo SEN FOTO.

Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é cartel-con-coletilla-debajo-2019-1-1024x823.jpg

As persoas solicitantes aceptan a utilización dos seus datos persoais pola Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos do Concello de Vigo, exclusivamente para os fins que se definen nas bases de convocatoria da Subvención para o Fomento do Emprego de Entidades sen ánimo de lucro, publicado no BOP do 5 de abril de 2016, cumprindo cos requisitos establecidos no RD 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento da Lei 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.