Condicións xerais de uso do Portal

O acceso e uso desta páxina WEB e de todos os subdominios e directorios incluídos no mesmo (de agora en diante denominado como Portal), así como os servizos ou contidos que se poidan obter a través del, están suxeitos aos termos que se detallan neste aviso legal, a pesar de que o acceso a calquera destes servizos ou contidos pode esixir a aceptación de condicións xerais adicionais.

Polo tanto, se as consideracións detalladas neste aviso legal non son o seu acordo, non use o Portal, xa que calquera uso que faga del ou os servizos e contidos incluídos nel implicará a aceptación dos termos legais contidos no este texto.

As condicións e os termos contidos neste aviso legal poden variar, polo que o convidamos a revisar estes termos cando volva visitar o Portal.

Reservámonos o dereito de realizar cambios no Portal sen previo aviso, a fin de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou o seu deseño. Os contidos e servizos ofrecidos polo Portal son actualizados periódicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que sempre verifique a validez e exactitude da información, servizos e contidos recollidos no Portal.

Non somos responsables polos danos e prexuízos que poidan ser causados polo uso das ferramentas e información contida nesta páxina.

Dereitos de propiedade intelectual

As imaxes, vídeos etc., están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual.

A información dispoñible neste sitio web, a menos que se indique expresamente o contrario, está suxeita a reutilización, sendo autorizada a súa reprodución, modificación, distribución e comunicación total ou parcial para usos non comerciais, suxeita ás seguintes condicións:

  • A desnaturalización do contido da información está prohibida en calquera circunstancia.
  • O usuario está obrigado a citar a fonte dos contidos suxeitos a reutilización.
  • O usuario está obrigado a mencionar a data da última actualización dos contidos suxeitos a reutilización.

Declaramos o noso respecto polos dereitos de propiedade intelectual de terceiros. Polo tanto, se considera que este sitio pode estar violando dereitos, póñase en contacto connosco a través do formulario web.

Os usuarios que pretendan establecer unha hiperligazón entre a súa páxina WEB e este deben ter en conta o seguinte:

  • O establecemento do hipervínculo non implica, en ningún caso, a existencia de relacións entre nós eo propietario da páxina WEB na que está establecido, nin a aceptación e aprobación por parte dos seus contidos ou servizos. Polo tanto, non se declarará ou implícita que teñamos autorizada expresamente a hiperligazón, nin que supervisase nin asumise de ningún xeito os servizos ofrecidos ou dispoñibles na páxina WEB desde a que se establece a hiperligazón.
  •  Non somos responsables de ningún xeito nin garantimos a calidade, precisión, fiabilidade, corrección ou moralidade dos contidos ou servizos que poida ofrecer o establecemento do hipervínculo. O usuario asume baixo a súa propia responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina WEB da hiperligazón.
  • A páxina WEB na que se establece a hiperligazón non pode conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos dos nosos, excepto aqueles signos que forman parte do hipervínculo.
  • A páxina WEB sobre a que se establece a hiperligazón non contén información con contido ilegal, contraria á moral e os buenos costumes xeralmente aceptados e ao orden público, nin contén contido contrario aos dereitos de terceiros.

Frames

Prohibimos expresamente a realización de “framings” ou o uso por parte de terceiros de calquera outro mecanismo que altere o deseño, a configuración orixinal ou os contidos do Portal.

Lei e xurisdición aplicables

A Lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera dúbida relacionada cos servizos deste portal, será a Lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir durante a visita ao Portal ou o uso dos servizos que se poidan ofrecer, nós e o usuario acordamos enviar aos Xuíces e Xulgados do enderezo do usuario. , sempre que se localice en territorio español.