Entidade sen ánimo de lucro, aconfesional que se constitúe como unha entidade aberta á sociedade e como medio de intervención social . Levamos a cabo un proxecto de integración, rehabilitación e reforzo terapéutico para persoas con enfermidade mental e respiro para as súas familias

As áreas de traballo da Asociación Xaruma son:

DATOS ENTIDADE: 

Constitúese ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e normas complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar.

CIF: G-27746486

Nº REXISTRO:

  • ENTIDADES XUNTA: SC 2010/014425-1.
  • ENTIDADE VOLUNTARIADO Consellería de Traballo e Benestar nº O-646
  • ENTIDADES PRESTADORAS SERVIZOS SOCIAIS: E-5490:
CATEGORÍA INICIATIVA SOCIAL SUBCATEGORÍA ASOCIACIÓN
ÁMBITO XEOGRÁFICO AUTONOMICO  
ÁREAS DE ACTUACIÓN COMUNIDADE e DISCAPACIDADE